ESV

HET ECONOMISCH SAMENWERKINGSVERBAND (ESV)

Het betreft een vennootschap met onvolkomen rechtspersoonlijkheid. Zij wordt opgericht door ondernemingen die een economische activiteit willen ontwikkelen, vereenvoudigen of rationaliseren. Het is dus niet mogelijke deze vennootschap op te richten om een nieuw bedrijf op te starten. Het samenwerkingsverband moet verband houden met de economische activiteit van de ledenondernemingen en een ondersteunend karakter hebben.

In het licht van de Belgische inkomstenbelasting wordt de ESV geacht geen rechtspersoonlijkheid te bezitten, de resultaten zijn dus enkel ingeval van winst of baat bij leden belastbaar. Voor ander fiscale verplichtingen behoudt zij haar rechtspersoonlijkheid.

De leden van de ESV genieten geen beperking van aansprakelijkheid en zijn dus persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van de vennootschap.

Er is geen notariële akte vereist voor de oprichting. De bestuurders moeten natuurlijke personen zijn.

U dient een uittreksel van de oprichtingsakte bij de griffie neer te leggen binnen 15 dagen na de opmaak van de definitieve akte. De griffie zal zorgen voor de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad. Alle neergelegde stukken worden bewaard in een dossier dat wordt bijgehouden door de griffie van de rechtbank van koophandel, in het rechtspersonenregister.

Hervorming van het vennootschapsrecht: Afschaffing ESV

De ESV zal door de hervormingen afgeschaft worden. Gezien de ESV geënt is op een Europees model, zal de Europese variant als vennootschapsvorm nog steeds mogelijk zijn.