Comm. VA

DE COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP OP AANDELEN (Comm.VA)

De commanditaire vennootschap op aandelen (Comm.VA) is een variante van de commanditaire vennootschap en heeft rechtspersoonlijkheid. Zij verenigt eveneens de stille vennoten (zij brengen kapitaal in) en “beherende” vennoten (brengen ‘arbeid’ in). De vennootschap bestaat dus uit minstens 2 aandeelhouders en er moet minstens 1 zaakvoerder zijn. Het grote verschil bestaat erin dat de aandelen bij deze vorm van commanditaire vennootschap gedematerialiseerde effecten kunnen zijn (zoals in de NV). De aandelen zijn vrij overdraagbaar in tegenstelling tot de gewone commanditaire vennootschap maar heeft een redelijk stabiel bestuur. Deze vorm combineert dus de voordelen van personen- en kapitaalsvennootschappen. De comm. VA. wordt bij notariële akte opgericht, waarbij ook een financieel plan moet worden opgesteld.

Bijzonderheden

 • De aansprakelijkheid van de stille vennoten is beperkt, maar de beherende zijn onbeperkt hoofdelijk aansprakelijk;
 • de zaakvoerder kan worden aangesteld als statutair zaakvoerder (hij is onafzetbaar en beschikt over een vetorecht op de algemene vergadering);
 • de zaakvoerders zijn steeds hoofdelijk verbonden vennoten;
 • de zaakvoerders moeten worden vernoemd in de oprichtingsakte: ze zijn altijd verantwoordelijk als oprichter van de vennootschap;
 • voor een statutenwijziging is altijd de instemming van de zaakvoerders vereist;
 • de bestuurder of zaakvoerder kan een rechtspersoon zijn;
 • de cva eindigt door de dood van de zaakvoerder, tenzij in de statuten anders is bepaald.

Wettelijke en administratieve verplichtingen

 • Registratie bij de griffie van de rechtbank van koophandel.
 • Publicatie in het Belgisch Staatsblad.
 • Registratie van de aktes bij FOD Financiën.
 • Boekhoudkundige verplichting van publicatie.

Voordelen

 • Stille vennoten zijn alleen aansprakelijk ten belope van hun inbreng;
 • de aandelen zijn vrij verhandelbaar;
 • de vennootschapsvorm is heel geschikt voor een opvolging.

Nadelen

 • Beherende vennoten zijn onbeperkt aansprakelijk voor alle schulden (de vorm is dus aangewezen voor activiteiten met beperkt risico);
 • er is een hoog startkapitaal vereist (€ 61.500);
 • er is een notariële akte vereist om de vennootschap te kunnen oprichten;

Hervorming van het vennootschapsrecht: afschaffing Comm.VA

De Comm.VA zal verdwijnen met de hervormingen van het vennootschapsrecht en zal men moeten terugvallen op 1 van de 3 overblijvende personenvennootschappen, nl. de VOF, de maatschap of de Comm.V.  Deze zullen flexibeler zijn waardoor het mogelijk wordt met stille vennoten te werken.